جواب‌های “عقل‌کل”دسته بندی: کسب و کار
فیلتر:همه پاسخ داده نشده
پیدا کردن کار
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"مريم مريم دیدگاه 7 ساعت قبل  • 
297 نمایش6 پاسخ0 امتیاز
چند برابر شدن فروش
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"مریم تولا دیدگاه 1 روز قبل  • 
641 نمایش15 پاسخ1 امتیاز
چرا ایده ها به ذهن بی پول ها میرسه!؟
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"حمیدرضا فدایی پاسخ 2 روز قبل  • 
73 نمایش2 پاسخ0 امتیاز
کمبود وقت برای حرکت به سمت اهداف
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"حمیدرضا فدایی پاسخ 2 روز قبل  • 
36 نمایش2 پاسخ0 امتیاز
جذب پروژه های عالی و پرسود
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"ماهد واسع پاسخ 3 روز قبل  • 
30 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
پرش ذهنی و افکار منفی در هنگام مطالعه
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"ماهد واسع پاسخ 3 روز قبل  • 
23 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
کارِ آموزشی در شغل پرستاری
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"ماهد واسع پاسخ 3 روز قبل  • 
19 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
رسالت من در زندگی چیست؟
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"زهرا آگاه پاسخ 3 روز قبل  • 
41 نمایش3 پاسخ1 امتیاز
تضاد شغل هنرمند و قانون جذب
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"ابراهیم نصیری دیدگاه 3 روز قبل  • 
26 نمایش2 پاسخ1 امتیاز