صافی:همهبی‌پاسخ
597fb30101127-ncazwtb7qm2xpseeg607drigq6ya9vdrlx4j0jd1wg جواب‌های "عقل‌کل"سید محمد اکرمی 3 ساعت قبل پاسخ • 
26 نمایش3 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"مصطفی معصومی 3 ساعت قبل پاسخ • 
163 نمایش8 پاسخ0 رای
5976f8f1cd9bb-nbzh3yn92s4sln77tcxve0mjdd2tggzuj5z1swg89s جواب‌های "عقل‌کل"بهروز فنایی 3 ساعت قبل پاسخ • 
157 نمایش13 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"راحیل مهدوی 3 ساعت قبل پاسخ • 
28 نمایش4 پاسخ0 رای
58e231263749c-n6j1api9k642t8hhvzds47wdb1e11o6nz5hjy2jlk0 جواب‌های "عقل‌کل"علی حمزه 3 ساعت قبل پاسخ • 
600 نمایش5 پاسخ0 رای
58b5e4333c453-n4wjlvuld50ved7ztfi73sw987ptwhaes3yr1p41k0 جواب‌های "عقل‌کل"سعید محمودخانی 3 ساعت قبل پاسخ • 
334 نمایش13 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل" 2 ساعت قبل پاسخ
537 نمایش9 پاسخ0 رای
59bbb06684712-nei7c8kps654hzh98b58oj9b2t5dobf4jansj32mlc جواب‌های "عقل‌کل"علی یزدان پرست 2 ساعت قبل پاسخ • 
429 نمایش10 پاسخ0 رای
5867ea1ed0ece-n21l7y7h3vi3q9n9x3v8fvqwncvpwsp4v91lid082o جواب‌های "عقل‌کل"امیر فتحی 1 ساعت قبل پاسخ • 
232 نمایش6 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"حسن باباپور ملکشاه 1 ساعت قبل پاسخ • 
740 نمایش25 پاسخ-2 رای
5867ea1ed0ece-n21l7y7h3vi3q9n9x3v8fvqwncvpwsp4v91lid082o جواب‌های "عقل‌کل"امیر فتحی 1 ساعت قبل پاسخ • 
698 نمایش39 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"محمدی نیا 1 ساعت قبل پاسخ • 
311 نمایش9 پاسخ0 رای
59dc939969916-nfpmjl9dxwuv1ae1p51sd58yv13mdno20fghax1p0g جواب‌های "عقل‌کل"میثم ابراهیمی 58 دقیقه قبل پاسخ • 
30 نمایش3 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"فرزانه شریفی 51 دقیقه قبل پاسخ • 
450 نمایش14 پاسخ0 رای
59f23ddc19054-ngi8bqqac3u6ob0rda5c7m85fj6kgwjhyjmivvsq1s جواب‌های "عقل‌کل"امید تاجری 3 ساعت قبل پاسخ • 
34 نمایش7 پاسخ0 رای
58d2b62c1a967-n5ylhi3a9wdxudja8vlnvof27fbbhdvg1r7cbecr1c جواب‌های "عقل‌کل"روح اله موذنی 37 دقیقه قبل پاسخ • 
8441 نمایش39 پاسخ1 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"مرتضی امیری 34 دقیقه قبل پاسخ • 
12 نمایش0 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"محمدرضا سلیمانی 26 دقیقه قبل پاسخ • 
1011 نمایش26 پاسخ0 رای
58a80f82564eb-n4ea7ay6zp9cgs910x5ovhcgfza3rdlrxeu8wxsc80 جواب‌های "عقل‌کل"احمدرضا هودرجی 16 دقیقه قبل پاسخ • 
397 نمایش12 پاسخ0 رای
59b56dd341113-ne9xsczr8ce1bd2u2ji2251a98mnbz0csfcasfohk0 جواب‌های "عقل‌کل"مهدی نوری 12 دقیقه قبل پاسخ • 
341 نمایش13 پاسخ0 رای
559cdd7d15fcc-mbthl77ovvahpd6rac2hn5sr4wi47o5kpil9zbtvxc جواب‌های "عقل‌کل"مجید خزایی 20 دقیقه قبل پاسخ • 
534 نمایش24 پاسخ0 رای
591331be18610-n8bqgw9cgmp5lzeroorbcwzzmuhkibm8b1q9gl1a00 جواب‌های "عقل‌کل"کریستوفر نولان 3 دقیقه قبل پاسخ • 
58 نمایش2 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"مریم درویشی 2 دقیقه قبل پاسخ • 
28 نمایش2 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"اسحاق محمدی 2 دقیقه قبل پاسخ • 
23 نمایش3 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"امیررضا طائری اصل 3 ساعت قبل پاسخ • 
13 نمایش2 پاسخ0 رای
59f830ea0146e-ngq343iq9jz6ozhj8so8dn1pg9i96tugymim4pa7kw جواب‌های "عقل‌کل"بهار کریمی 3 ساعت قبل پاسخ • 
18 نمایش3 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"ناصر فیضی 3 ساعت قبل پاسخ • 
13 نمایش1 پاسخ0 رای
58a8734d048a7-n4esqc52w8dlexcj0qzpsnp8alk52wohax3o4urqow جواب‌های "عقل‌کل"احسان افشار 3 ساعت قبل پاسخ • 
35 نمایش6 پاسخ0 رای
435 نمایش20 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل" 3 ساعت قبل پاسخ • 
1075 نمایش27 پاسخ1 رای
586a8d53036ce-n252l5c5xnqb3jz30gmwzhppn1wheas51i9w478q8w جواب‌های "عقل‌کل"محمد محمد 3 ساعت قبل پاسخ • 
528 نمایش34 پاسخ0 رای
57931a368e197-mu8lv1c4kpm8cq2j609hclmz3c8l6uvihobo5u5rs0 جواب‌های "عقل‌کل"آرمان معظمی 3 ساعت قبل پاسخ • 
598 نمایش25 پاسخ0 رای
5a2bb1b0d2a32-nim35crpoeaazmtoa5htlj1u1nm7v2vy9y4nwv5m1s جواب‌های "عقل‌کل"حسین نظری رباطی 3 ساعت قبل پاسخ • 
45 نمایش10 پاسخ0 رای
587c3ff94dc02-n2sfsrotvjq3afbpxq24kixgi1sfcgnnziilydez1c جواب‌های "عقل‌کل"استاد نریمان 3 ساعت قبل پاسخ • 
480 نمایش18 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"الهام جوادی 3 ساعت قبل پاسخ • 
47 نمایش5 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"مریم احمدی 3 ساعت قبل پاسخ • 
823 نمایش31 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"کریم پور 3 ساعت قبل پاسخ • 
1631 نمایش31 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"حسین جاوید 3 ساعت قبل پاسخ • 
435 نمایش14 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"میثم زارعی 3 ساعت قبل پاسخ • 
1074 نمایش14 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"محمد جراحی 3 ساعت قبل پاسخ • 
38 نمایش4 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"روح الله بابایی 3 دقیقه قبل پاسخ • 
339 نمایش17 پاسخ0 رای
62 نمایش11 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"سجاد زیدونی 3 دقیقه قبل پاسخ • 
312 نمایش11 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"ستاره درخشان 3 دقیقه قبل پاسخ • 
112 نمایش8 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"محمد ح 3 دقیقه قبل پاسخ • 
43 نمایش11 پاسخ0 رای