صافی:همهبی‌پاسخ
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"فرید ماری 3 ساعت قبل پاسخ • 
258 نمایش7 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"مهیار دهنون 3 ساعت قبل پاسخ • 
38 نمایش2 پاسخ0 رای
57bee670f054f-mvufngg6w6vmdd4ae581hmyjvwqdi50z2431n1blcw جواب‌های "عقل‌کل"حسین [email protected] 3 ساعت قبل پاسخ • 
372 نمایش9 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"مهسا براجعه 2 ساعت قبل پاسخ • 
60 نمایش3 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"علی لطفی 2 ساعت قبل پاسخ • 
26 نمایش2 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"محمد باقری 31 دقیقه قبل پاسخ • 
738 نمایش14 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"زهره * 37 دقیقه قبل پاسخ • 
2999 نمایش91 پاسخ0 رای
58a5e404cc271-n4bf2ata9ifqsxlgcydchg18w07c1r8jfqzp273f1c جواب‌های "عقل‌کل"ناصر الف 41 دقیقه قبل پاسخ • 
730 نمایش23 پاسخ0 رای
58a6ea999c27c-n4crtfy9nr3fom5ik4hst1hgm7btvk15qwe1zeq6lc جواب‌های "عقل‌کل"بهزاد حسن زاده 1 ساعت قبل پاسخ • 
917 نمایش13 پاسخ1 رای
58ab0abaa3c8a-n4i7wscj5ot04a27y2clg51to6pvpa51berjc5rm5c جواب‌های "عقل‌کل"حامد علیپور 2 ساعت قبل پاسخ • 
1237 نمایش11 پاسخ1 رای
57d70513cd8c3-mwqa3ruq3fkgwory1tx307n9jkqino9ht4537gg2qo جواب‌های "عقل‌کل"رضا صفری 2 ساعت قبل پاسخ • 
799 نمایش18 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"سیدحسین بدخشیان 3 ساعت قبل پاسخ • 
1035 نمایش10 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"مینا میر 4 ساعت قبل پاسخ • 
293 نمایش6 پاسخ0 رای
587c3ff94dc02-n2sfsrotvjq3afbpxq24kixgi1sfcgnnziilydez1c جواب‌های "عقل‌کل"استاد نریمان 4 ساعت قبل پاسخ • 
355 نمایش8 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"خانم غلامی 5 ساعت قبل پاسخ • 
2354 نمایش17 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"تقی خلیلی 5 ساعت قبل پاسخ • 
785 نمایش11 پاسخ-1 رای
58b50e4da59cd-n4vfw5g5z3trutzmgf53hl9sz6ovufchjl4u80zpwg جواب‌های "عقل‌کل"محمدمهدی بزرگمهر 5 ساعت قبل پاسخ • 
286 نمایش5 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"عبدالمجید بهارمست 6 ساعت قبل پاسخ • 
394 نمایش14 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"جواد ظهوری 7 ساعت قبل پاسخ • 
1411 نمایش16 پاسخ0 رای
5944c8d1b141c-na57kx52nu764zat3o5u9alm13xzqz5hxdgxhi5u5c جواب‌های "عقل‌کل"فتحی محمد محمدی 7 ساعت قبل پاسخ • 
287 نمایش8 پاسخ0 رای
5863e8270f810-n1waq86xklspngvd7bhjmwjyqrq15t0j0obk0b0puo جواب‌های "عقل‌کل"شادمان رها 7 ساعت قبل پاسخ • 
237 نمایش4 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"آسیه علی پور 7 ساعت قبل پاسخ • 
446 نمایش8 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"طاهره زهره 8 ساعت قبل پاسخ • 
378 نمایش9 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"افشین جهانی 8 ساعت قبل پاسخ • 
611 نمایش12 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"فیروزه آقایان 8 ساعت قبل پاسخ
638 نمایش10 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"ایمانعلی مامانی 8 ساعت قبل پاسخ
967 نمایش15 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"امیرمهدی حکمت 10 ساعت قبل پاسخ • 
41 نمایش3 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"علیرضا نوروزی 11 ساعت قبل پاسخ • 
12 نمایش1 پاسخ0 رای
5918c082665c5-n8j2mwhedl6hq1lfxfukb3l8d0vlr5ol57i9jcgd0g جواب‌های "عقل‌کل"نیما برات 13 ساعت قبل پاسخ • 
44 نمایش3 پاسخ0 رای
587bd915068d2-n2rwp13xfe9gliaxug0y82o5kvkbgydtfix5614rmo جواب‌های "عقل‌کل"رضا نوری 14 ساعت قبل پاسخ • 
291 نمایش6 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"روح الله زاهد 14 ساعت قبل پاسخ • 
469 نمایش19 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"احسان رام فردوس 14 ساعت قبل پاسخ • 
24 نمایش0 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"مریم سعادتی 14 ساعت قبل پاسخ • 
55 نمایش6 پاسخ0 رای
5911dca64e12a-n89z4yu7f9ncrr4sv6cbg8y8d7yq80gk6g7ruxiacg جواب‌های "عقل‌کل"@ hossein 17 ساعت قبل پاسخ • 
24 نمایش0 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"نرگس دانشمند 17 ساعت قبل پاسخ • 
31 نمایش3 پاسخ0 رای
59a522b33145e-ndofbuss062viz2gn1fo5os1bs3ag3c3kqiwredsyo جواب‌های "عقل‌کل"ندا ندا 18 ساعت قبل پاسخ • 
102 نمایش9 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"مریم درویشی 21 ساعت قبل پاسخ • 
26 نمایش3 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"شهلا شمس 21 ساعت قبل پاسخ • 
30 نمایش2 پاسخ0 رای