فیلتر: پرسش ها پاسخ ها مشترکین
گیردادن همسرم به گذشتم
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"ثنا حسين زاده خنكدار پاسخ 10 دقیقه قبل  • 
38 نمایش5 پاسخ0 امتیاز
آیه های غیر منطقی و غیر انسانی قران
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"مسعود زندی دیدگاه 25 دقیقه قبل  • 
207 نمایش5 پاسخ1 امتیاز
جذب افراد ورابطه های خاص با قانون
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"حمید خالقی پاسخ 41 دقیقه قبل  • 
994 نمایش30 پاسخ0 امتیاز
ایا میشود نماز را به زبان فارسی خواند؟
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"خدا با من است دیدگاه 1 ساعت قبل  • 
1758 نمایش30 پاسخ0 امتیاز
اتفاقات خوب امروز خود را بنویسید
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"الهام مسکرانیان پاسخ 2 ساعت قبل  • 
673 نمایش35 پاسخ10 امتیاز
برداشتن ترمز ذهنی
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"سعید گوشه ای پاسخ 1 روز قبل  • 
128 نمایش2 پاسخ0 امتیاز
باور احساس لیاقت
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"محمود نوری دیدگاه 3 ساعت قبل  • 
892 نمایش21 پاسخ0 امتیاز
حق الناس وبدی کردن به دیگری
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"آرامش خدایی دیدگاه 4 ساعت قبل  • 
83 نمایش3 پاسخ0 امتیاز
چیکار کنم که زود ناامید نشم؟
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"مریم همایون دیدگاه 6 ساعت قبل  • 
122 نمایش3 پاسخ0 امتیاز
پیدا کردن کار
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"مريم مريم دیدگاه 7 ساعت قبل  • 
297 نمایش6 پاسخ0 امتیاز
زیباترین ایه های قران
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"سرور امجد پاسخ 8 ساعت قبل  • 
2266 نمایش20 پاسخ1 امتیاز