جواب‌های “عقل‌کل”توسط راضیه راضیه
فیلتر: پرسش ها پاسخ ها مشترکین
اجبار
-راضیه صالحی دیدگاه 2 ماه قبل  • 
725 نمایش26 پاسخ0 امتیاز
محدودیت ذهنی
-شیرین اله دینی دیدگاه 4 ماه قبل  • 
450 نمایش7 پاسخ2 امتیاز
انرژی
-علی کیانی دیدگاه 4 ماه قبل  • 
607 نمایش20 پاسخ1 امتیاز
الهامات
-مصطفی رحیمی پاسخ 7 ماه قبل  • 
642 نمایش15 پاسخ0 امتیاز
ایا باور مخربی در وجودم بوده ؟؟/
-مصطفی رحیمی پاسخ 7 ماه قبل  • 
566 نمایش17 پاسخ0 امتیاز
باور
-مصطفی رحیمی پاسخ 7 ماه قبل  • 
702 نمایش8 پاسخ0 امتیاز
احساس
-زهرا آگاه پاسخ 7 ماه قبل  • 
733 نمایش27 پاسخ0 امتیاز
تغییر شخصیت
-علی امجدیان پاسخ 7 ماه قبل  • 
613 نمایش17 پاسخ0 امتیاز
تغییر
-زهرا آگاه پاسخ 7 ماه قبل  • 
357 نمایش10 پاسخ0 امتیاز
تغییر فرکانس
-حسن حسین وند پاسخ 7 ماه قبل  • 
621 نمایش16 پاسخ0 امتیاز
مسیر درست
-فرید ارشاد پاسخ 7 ماه قبل  • 
332 نمایش10 پاسخ0 امتیاز
تغییر باور ها
-امیر بَردیا پاسخ 7 ماه قبل  • 
374 نمایش12 پاسخ0 امتیاز
رفتار
-علی امجدیان پاسخ 7 ماه قبل  • 
420 نمایش13 پاسخ0 امتیاز