جواب‌های “عقل‌کل”توسط علی خانی
فیلتر: پرسش ها پاسخ ها مشترکین
طریقه ساختن باور ثروتمندشدن
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"مهسا مذهب دار پاسخ 23 ساعت قبل  • 
72 نمایش2 پاسخ0 امتیاز
بازی فراوانی
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"اکبر نبی زاده دیدگاه 2 ماه قبل  • 
508 نمایش7 پاسخ0 امتیاز
اعتماد بنفس
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"زهرا آگاه پاسخ 4 ماه قبل  • 
352 نمایش15 پاسخ0 امتیاز
دلیل نماز خواندن
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"مصطفی رحیمی پاسخ 4 ماه قبل  • 
483 نمایش20 پاسخ0 امتیاز
تغییر شغل
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"امیر بَردیا پاسخ 4 ماه قبل  • 
253 نمایش13 پاسخ0 امتیاز
آیا فقط باور کردن دروغ است؟
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"امیر بَردیا پاسخ 4 ماه قبل  • 
378 نمایش16 پاسخ0 امتیاز
تکرار خواسته صحیح است یا نه؟
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"زهرا آگاه پاسخ 4 ماه قبل  • 
341 نمایش21 پاسخ0 امتیاز
نگفتن آرزو به کسی دیگر
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"زهرا روستا پاسخ 4 ماه قبل  • 
330 نمایش20 پاسخ0 امتیاز
تغییر باور و دیدگاه برای ثروتمند شدن
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"هدیه گوهری پاسخ 4 ماه قبل  • 
209 نمایش7 پاسخ0 امتیاز
بیقراری
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"هدیه گوهری پاسخ 4 ماه قبل  • 
221 نمایش11 پاسخ0 امتیاز
همیشه در ذهن خویش بیاد داشته باشم
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"هدیه گوهری پاسخ 4 ماه قبل  • 
218 نمایش14 پاسخ0 امتیاز
چه موقع رهاسازی رو باید انجام بدیم؟
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"راضیه صالحی پاسخ 5 ماه قبل  • 
251 نمایش10 پاسخ0 امتیاز