دوره 12 قدم

مسیر تکاملی ساختن شرایط دلخواه در زندگی

راه اندازی و رشد کسب و کار شخصی

رسیدن به آزادی مالی‌، زمانی و مکانی

دوره‌های روانشناسی ثروت

ایجاد باورهای قدرتمندکننده در تمام جنبه‌ها

دوره‌هایی برای درک قوانین

و

و سرمایه‌ گذاری روی خودمان

رشد شخصیت فردی

دوره‌هایی برای