گروه تحقیقاتی عباس منش تقدیم می کندکدام نیمکره مغز شما فعال تر است؟
تست نیمکره های مغز در 30 ثانیه
Gehirn


جهت چرخش این خانم را سریعاً مشخص کنید
dancer
در کمتر از 4 ثانیه بدون توجه به کلمه، رنگ درست را انتخاب کن.

4

کدام یک از تصاویر زیر برای شما جذاب تر است؟
Figur
Figur
Figur
Ähnlichkeit
این عکس به کدام یک از عکس های زیر شبیه تر است؟
Passen
Passen
Passen
کدام یک از تصاویر زیر حالت دوستی را بهتر نشان می دهد؟
Freundschaft
Freundschaft
Freundschaft
دستت را روی دستت بگذار.
کدام دستت روی آن یکی دستت است؟
دستهایت را بصورت ضربدری روی سینه ات قرار بده.
کدام دستت روی آن یکی دستت است؟
پایت را روی آن یکی پایت بگذار.
کدام پا روی آن یکی است؟
به چیزی نگاه کن و یکی از چشم هایت را ببند.
کدام چشمت هنوز باز است؟
تبریک
Gehirn

از شرکت شما در تست متشکریم.
chocolate
Viel Glück!